หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.khuiban-aong.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110 // วิสัยทัศน์ : "ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ บุคคล นิติบุคคลบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ประเมินแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
เรื่องขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง ส.ส. เขต 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
เรื่องสาระสำคัญของ พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
เรื่องให้ใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ปี พ.ศ.2563
เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการประเมินสมรรถนะ เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รอข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
รอข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
รอข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
รอข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
รอข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
รอข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
รอข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
รอข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
»» อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านคุยป้อม - หมู่ที่ 7 บ้านคุยบ้านโอง (สายบ้านนายเย้ย มะยมหิน - สายบ้านคุยบ้านโอง กพ.ถ.31-003) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านคุยป้อม - หมู่ที่ 7 บ้านคุยบ้านโอง (สายบ้านนายเย้ย มะยมหิน - สายบ้านคุยบ้านโอง กพ.ถ.31-003) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไร่ปรือ-บ้านคุยบ้านโอง (กพ.ถ.31-002) หมู่ที่ 4 บ้านไร่ปรือ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 
ประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไร่ปรือ - บ้านคุยบ้านโอง (กพ.ถ.31-002) หมู่ที่ 4 บ้านไร่ปรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์สำหรับหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคุยป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถยนต์ส่วนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูเปิด - ปิดน้ำ (คลองหนองควายเชื่อมตำบลวังตะแบก) หมู่ที่ 2 บ้านไร่ดง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางสะเนา - หนองควาย) หมู่ที่ 2 บ้านไร่ดง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำ จำนวน 34 ท่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง อบต.คุยบ้านโอง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
»» อ่านต่อ

นายก อบต.
นายชอบ รอดกสิกรรม
ปลัด อบต.
นางสาวสมพร ขอนทอง

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ แก่ผู้นำและคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล ประจำปี พ.ศ.2563 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เปิดด่าน 7 วันอันตราย และจุดบริการประชาชน ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการป้องกันการทุจริต ระบบสารสนเทศ
คู่มือประชาชน

ข้อบัญญัติตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การลดขั้นตอน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   ประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
   การทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์

ระบบข้อมูลกลาง (INFO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สปสช.

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
   และประเมินผลของ อปท.

ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)

ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)

ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)

ระบบเลือกตั้ง (ELE)

ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)

ระบบ E-PlanNACC

 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110
โทรศัพท์ : 055-741600 , แฟกซ์ : 055-741600 E-mail : info@khuiban-aong.go.th
Copyrights © 2020 www.khuiban-aong.go.th All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)