หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.khuiban-aong.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110 // วิสัยทัศน์ : "ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
คำสั่งอำเภอพรานกระต่าย ที่ 20/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ลงวันที่ 10/01/2565 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ลงวันที่ 29/12/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ทุกระดับชั้น) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 29/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ลงวันที่ 22/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ลงวันที่ 22/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ลงวันที่ 15/10/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้าร่วมอบรมกิจกรรมเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 15/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง 08/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ลงวันที่ 08/10/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง 08/10/2564 ดาวน์โหลด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ที่ 267/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) และแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ลงวันที่ 10/08/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ทุกระดับชั้น) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 14/06/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เรื่องการเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 10/06/2564 ดาวน์โหลด
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 09/06/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 09/06/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง / ดูเอกสาร 🖱https://itas.nacc.go.th/go/eit/ngr94v ลงวันที่ 30/03/2564 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ขอเชิญชวนให้คะแนนความพึงพอใจร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ ลงวันที่ 26/01/2564 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ประจำปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 23/12/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เรื่อง แจ้งกำหนดการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 05/11/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 07/10/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 30/09/2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ บุคคล นิติบุคคลบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ประเมินแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ลงวันที่ 07/06/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เรื่อง บัญชีรายชื่อราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ลงวันที่ 01/06/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง ส.ส. เขต 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ลงวันที่ 06/02/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ลงวันที่ 27/01/2563 ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ลงวันที่ 18/12/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องสาระสำคัญของ พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ลงวันที่ 22/10/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องให้ใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ปี พ.ศ.2563 ลงวันที่ 18/10/2562 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เรื่อง สำรวจข้อมูลและสิ่งปลูกสร้างจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประเมินภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 ลงวันที่ 01/10/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 01/10/2562 ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 19/09/2562 ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการประเมินสมรรถนะ เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 03/07/2562 ดาวน์โหลด
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 17/06/2562 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110
โทรศัพท์ : 055-741600 , แฟกซ์ : 055-741600 E-mail : info@khuiban-aong.go.th
Copyrights © 2020 www.khuiban-aong.go.th All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำทำเว็บไซต์ เทศบาล / อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)