หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.khuiban-aong.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110 // วิสัยทัศน์ : "ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง - อบต.
4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ดาวน์โหลด
4804 เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ดาวน์โหลด
4803 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ดาวน์โหลด
4802 เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
ดาวน์โหลด
4801 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ดาวน์โหลด
4709 นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
ดาวน์โหลด
4708 นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ดาวน์โหลด
4707 เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ดาวน์โหลด
4706 นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ดาวน์โหลด
4705 นายช่างเครื่องกล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ดาวน์โหลด
4704 นายช่างผังเมือง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ดาวน์โหลด
4703 นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ดาวน์โหลด
4702 นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ดาวน์โหลด
4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ดาวน์โหลด
4610 สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ดาวน์โหลด
4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ดาวน์โหลด
4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
ดาวน์โหลด
4607 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
ดาวน์โหลด
4606 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ดาวน์โหลด
4605 โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ดาวน์โหลด
4604 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ดาวน์โหลด
4603 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
ดาวน์โหลด
4602 พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ดาวน์โหลด
4601 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ดาวน์โหลด
4501 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
ดาวน์โหลด
4404 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ดาวน์โหลด
4403 เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ดาวน์โหลด
4402 เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ดาวน์โหลด
4401 เจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ดาวน์โหลด
4302 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ดาวน์โหลด
4301 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ดาวน์โหลด
4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ดาวน์โหลด
4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ดาวน์โหลด
4202 เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ดาวน์โหลด
4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ดาวน์โหลด
4103 เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ดาวน์โหลด
4102 เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ดาวน์โหลด
4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ดาวน์โหลด
3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3809 นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3808 ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3807 นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3806 นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3805 นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3804 บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
ดาวน์โหลด
3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3802 นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3707 นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
ดาวน์โหลด
3706 วิศวกรสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3705 วิศวกรไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3704 วิศวกรเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3703 นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3702 สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3701 วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3615 นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3614 นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3613 ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3612 เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3611 นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3609 นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3608 นักโภชนาการ (ปฎิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3605 แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
ดาวน์โหลด
3604 นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
ดาวน์โหลด
3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3501 นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3402 นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3401 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3303 นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
ดาวน์โหลด
3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3206 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
ดาวน์โหลด
3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวยาญ)
ดาวน์โหลด
3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ดาวน์โหลด
2109 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)
ดาวน์โหลด
2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)
ดาวน์โหลด
2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)
ดาวน์โหลด
2106 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)
ดาวน์โหลด
2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)
ดาวน์โหลด
2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง)
ดาวน์โหลด
2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
ดาวน์โหลด
2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
ดาวน์โหลด
2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)
ดาวน์โหลด
1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
ดาวน์โหลด
การกำหนดสายงาน ตำแหน่ง และระดับตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110
โทรศัพท์ : 055-741600 , แฟกซ์ : 055-741600 E-mail : info@khuiban-aong.go.th
Copyrights © 2020 www.khuiban-aong.go.th All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำทำเว็บไซต์ เทศบาล / อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)