หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.khuiban-aong.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110 // วิสัยทัศน์ : "ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
 
นางสาวสมพร ขอนทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
 
นายธนะศักดิ์ ประยูรพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นายธนดล พุ่มเรียบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวแรมจันทร์ วิเศษวงษา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววราภรณ์ ถมทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
นางสาววิภาพร บดีรัฐ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวสาธิตา สมนาเมือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสมโภชน์ ถมทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นางสาวดวงใจ บดีรัฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวรากร มาน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
นายสิทธิพงษ์ ขันทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
 
นายเริญ ชูคุ้ม
นักการภารโรง
นายระภี กุณคำ
คนงานทั่วไป
นายสมหมาย ไพโรจน์
คนขับรถ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110
โทรศัพท์ : 055-741600 , แฟกซ์ : 055-741600 E-mail : info@khuiban-aong.go.th
Copyrights © 2020 www.khuiban-aong.go.th All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำทำเว็บไซต์ เทศบาล / อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)