หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.khuiban-aong.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110 // วิสัยทัศน์ : "ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
 
นางสาวสุวพัชร์ ลลิตสุธีจรัส
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
นายสิทธิชัย พลอาจ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางรัตนา อุดมสุข
ครู หัวหน้า ศพด.คุยบ้านโอง
นางสาวเยาวลักษณ์ ถมทอง
ครู หัวหน้า ศพด.บ้านคุยแขวน
และ หัวหน้า ศพด.บ้านคุยป้อม
 
นางสาวขนิษฐา มากกุญชร
ครู หัวหน้า ศพด.บ้านนาป่าแดง
นางสาวศิริรัตน์ ถาวร
ผู้ดูแลเด็ก
นางชุติมดี เงินทอง
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
นางสาวเสาวลักษณ์ ทองขาว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิชุตา คงทัน
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110
โทรศัพท์ : 055-741600 , แฟกซ์ : 055-741600 E-mail : info@khuiban-aong.go.th
Copyrights © 2020 www.khuiban-aong.go.th All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำทำเว็บไซต์ เทศบาล / อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)