หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.khuiban-aong.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110 // วิสัยทัศน์ : "ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านคุยป้อม - หมู่ที่ 7 บ้านคุยบ้านโอง (สายบ้านนายเย้ย มะยมหิน - สายบ้านคุยบ้านโอง กพ.ถ.31-003) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 01/04/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไร่ปรือ-บ้านคุยบ้านโอง (กพ.ถ.31-002) หมู่ที่ 4 บ้านไร่ปรือ ลงวันที่ 16/04/2563  ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 01/04/2563  ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 20/02/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11/02/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11/02/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/01/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/01/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์สำหรับหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคุยป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/01/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถยนต์ส่วนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/01/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูเปิด - ปิดน้ำ (คลองหนองควายเชื่อมตำบลวังตะแบก) หมู่ที่ 2 บ้านไร่ดง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/01/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16/01/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16/01/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางสะเนา - หนองควาย) หมู่ที่ 2 บ้านไร่ดง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16/01/2563  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำ จำนวน 34 ท่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง อบต.คุยบ้านโอง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร์) พร้อมจอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องปริ้นเตอร์ HP GT 5810 พร้อมเปลี่ยนตลับหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด อบต.คุยบ้านโอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน(เครื่องปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง อบต.คุยบ้านโอง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 09/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้าย จัดสถานที่และตกแต่งเวทีพร้อมเครื่องเสียง (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ลงวันที่ 06/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 06/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดทำของรางวัล (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 06/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด อบต.คุยบ้านโอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัตเตุทางถนนในช่วงเทศกาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (ปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาทำป้ายไวนิลภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 09/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างจัดจ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องตัดหญ้า 441-46-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 06/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างจัดจ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องคอมพิวเตอร์ 416-55-0017) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 06/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำพานพุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 03/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างโครงการจัดจ้างทำป้ายไวนิลจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/12/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องปริ้นท์เตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (กล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถยนต์ส่วนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ประเภทหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/11/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อหน่วยความจำ Micro SD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดทำพวงมาลา (ปิยมหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาแต่งหน้า ทำผม พร้อมชุดสำหรับผู้ร่วมริ้วขบวน (โครงการประเพณีตักบาตรเทโว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดแต่งรถและจัดเตรียมสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในขบวนแห่ (โครงการประเพณีตักบาตรเทโว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาค่าวิทยากร ครูฝึกสอน โครงการส่งเสริมและอนุกรักษ์ศิลปะดนตรีไทยสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลคุยบ้านโอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาวงมโหรีปีพาทย์ โครงการประเพณีตักบาตรเวโว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาค่าวิทยากร ครูฝึกสอน โครงการส่างเสริมและอนุรักษ์ศิลปะดนตรีไทยสำรหรับเด็กและเยาวชนตำบลคุยบ้านโอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำเว็บไซต์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 07/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มเติมศักยภาพในการจัดเก็บรายได้รองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 07/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด้ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ตุลาคม-มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/10/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่องไฟฟ้า ชนดิ 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ลงวันที่ 6/6/2562 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110
โทรศัพท์ : 055-741600 , แฟกซ์ : 055-741600 E-mail : info@khuiban-aong.go.th
Copyrights © 2020 www.khuiban-aong.go.th All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand อีเมล์.info@thailocalweb.com