หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.khuiban-aong.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110 // วิสัยทัศน์ : "ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 30/09/2564  ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 05/07/2564  ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวังขอน กพ.ถ.๓๑-๐๐๕) หมู่ที่ ๖ บ้านวังถ้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 05/07/2564  ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ชนิดฝารางคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านไร่ปรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 05/07/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการในตำแหน่ง นักการภารโรง ให้มาปฏิบัติงานในด้านทำความสะอาดบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/06/2564   ดาวน์โหลด
จ้างโครงการก่อสร้าง ซ่อมสร้างเสริมผิวแอสฟัลติคอนกรีต (สายทางบริเวณวัดไร่ดง ถึงบ้านนายสิงห์ สุขวงศ์) หมู่ที่ ๒ บ้านไร่ดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29/06/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิต ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28/06/2564   ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถกู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28/06/2564 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการติดตั้งระบบแผงโซล่าเซลล์เพื่อใช้ในกิจการของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านคุยบ้านโอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/06/2564    ดาวน์โหลด
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค หมู่ที่ ๓ บ้านคุยป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/06/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/06/2564   ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (กล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/06/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17/06/2564    ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตบดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10/06/2564 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชในคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร (คลองหนองใหญ่) หมู่ที่ ๒ บ้านไร่ดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10/06/2564   ดาวน์โหลด
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนบ์พัฒนาเด็กเล็กคุยบ้านโอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10/06/2564 ดาวน์โหลด
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องปรับอากาศ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุยบ้านโอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 09/06/2564   ดาวน์โหลด
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 09/06/2564 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการติดตั้งหลังคาด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุยบ้านโอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 07/06/2564   ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 04/06/2564 ดาวน์โหลด
ซื้ออาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/06/2564   ดาวน์โหลด
จ้างโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.คุยบ้านโอง (ก่อสร้างห้องน้ำห้องสุขาบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุยบ้านโอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/06/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (ทรรศนีย์ สีทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/05/2564    ดาวน์โหลด
จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (นางสาวธารีรัตน์ อินเมฆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/05/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28/05/2564   ดาวน์โหลด
จ้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ (บริเวณนานายจำพล ถมทอง) หมู่ที่ ๘ บ้านคุยตาแข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27/05/2564 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ และเรียงหินใหญ่ สายคลอง ๑L-๑R (บริเวณทดนายโคม ถาวร) หมู่ที่ ๕ บ้านคุยแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27/05/2564   ดาวน์โหลด
จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25/05/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25/05/2564   ดาวน์โหลด
จ้างโครงการขุดลอกคลองฝั่งตะวันตก (บริเวณนานายประถม ไพโรจน์ ถึงนานางลำพรวน อร่ามเรือง) หมู่ที่ ๕ บ้านคุยแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21/05/2564  ดาวน์โหลด
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางเข้าบ้านนาง อง ขอนทอง) หมู่่ที่ ๘ บ้านคุยตาแข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21/05/2564    ดาวน์โหลด
จ้างโครงการก่อสร้างผนังดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบ้านนายลำภี ขอนทอง) หมู่ที่ ๕ บ้านคุยแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21/05/2564  ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/05/2564   ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/05/2564 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/05/2564   ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/05/2564 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19/05/2564   ดาวน์โหลด
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18/05/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11/05/2564   ดาวน์โหลด
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11/05/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๑๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11/05/2564   ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 07/05/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 07/05/2564   ดาวน์โหลด
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองสามตำลึง) หมู่ที่ ๕ บ้านคุยแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 05/05/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27/04/2564   ดาวน์โหลด
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23/04/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23/04/2564   ดาวน์โหลด
ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23/04/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23/04/2564   ดาวน์โหลด
ซื้อพัดผมอุตสาหกรรมตั้งพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23/04/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21/04/2564   ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องกรองน้ำติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/04/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/04/2564   ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/04/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/04/2564   ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/04/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/04/2564   ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/04/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/04/2564   ดาวน์โหลด
ซื้อเครื่องเล่นเพื่อการออกกำลังกาย โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/04/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องพิมพ์ Cannon) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/04/2564   ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/04/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 07/04/2564    ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องพิมพ์ Cannon ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 07/04/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 07/04/2564    ดาวน์โหลด
จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 07/04/2564  ดาวน์โหลด
ซื้ออุปกรณ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 07/04/2564    ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 07/04/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขและแมวพร้อมอุปกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 07/04/2564    ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 07/04/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (ช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/04/2564   ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/04/2564 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางลานตากเมล็ดพันธุ์ของหมู่บ้าน/หลังบ้านนายจำพล ถมทอง) หมู่ที่ ๘ บ้านคุยตาแข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/03/2564   ดาวน์โหลด
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหน้าบ้านผู้ใหญ่พิณ ถมทอง) หมู่ที่ ๘ บ้านคุยตาแข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางเข้าโรงคัดแยกเมล็ดพันธ์ของหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๘ บ้านคุยตาแข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/03/2564   ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง หมู่ที่ ๒ บ้านไร่ดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30/03/2564    ดาวน์โหลด
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/03/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/03/2564    ดาวน์โหลด
ซื้อป้ายสามเหลี่ยมจราจรหยุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/03/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (ตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/03/2564    ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/03/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อเก้าอี้พักคอยโพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/03/2564   ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัด (สายเลียบคลอง MC ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ ๖ บ้านวังถ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/03/2564   ดาวน์โหลด
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านไร่ดง (สายบ้านนายสิงห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/03/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17/03/2564   ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข ๔๑๖๖-๕๐-๐๐๑๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17/03/2564    ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15/03/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 09/03/2564   ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 09/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 09/03/2564   ดาวน์โหลด
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/03/2564 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับแข่งขันกีฬา (ลูกฟุตบอล) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/03/2564   ดาวน์โหลด
ซื้อโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (จัดซื้อเสื้อกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 08/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่สาธารณะ (บริเวณโรงคัดแยกเมล็ดพันธ์ุของหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๘ บ้านคุยตาแข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 02/03/2564   ดาวน์โหลด
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 01/03/2564 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องปรับอากาศห้องป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/02/2564    ดาวน์โหลด
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านนายจินดา ถมทอง) หมู่ที่ ๕ บ้านคุยแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/02/2564  ดาวน์โหลด
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านนาป่าแดง (สายฟากทุ่ง๑ กพ.ถ.๓๑-๐๐๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/02/2564    ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15/02/2564 ดาวน์โหลด
จ้างโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ (บริเวณนานายณัฐศักดิ์) หมู่ที่ ๖ บ้านวังถ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10/02/2564   ดาวน์โหลด
จ้างโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ (บริเวณทดผู้ใหญ่ทาน)หมู่ที่ ๔ บ้านไร่ปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10/02/2564   ดาวน์โหลด
จ้างโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ (สายหนองทอง) หมู่ที่ ๔ บ้านไร่ปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10/02/2564   ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 03/02/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ-๘๒๕๒ กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 03/02/2564  ดาวน์โหลด
ซื้อหลอดไฟไซเรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 03/02/2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำป้าไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 03/02/2564  ดาวน์โหลด
หน้า » 1 2
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110
โทรศัพท์ : 055-741600 , แฟกซ์ : 055-741600 E-mail : info@khuiban-aong.go.th
Copyrights © 2020 www.khuiban-aong.go.th All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำทำเว็บไซต์ เทศบาล / อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)