หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.khuiban-aong.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110 // วิสัยทัศน์ : "ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
คำสั่งอำเภอพรานกระต่าย ที่ 20/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ทุกระดับชั้น) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้าร่วมอบรมกิจกรรมเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ที่ 267/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) และแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ทุกระดับชั้น) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เรื่องการเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง / ดูเอกสาร 🖱https://itas.nacc.go.th/go/eit/ngr94
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ขอเชิญชวนให้คะแนนความพึงพอใจร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เรื่อง แจ้งกำหนดการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
»» อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวังขอน กพ.ถ.๓๑-๐๐๕) หมู่ที่ ๖ บ้านวังถ้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ชนิดฝารางคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านไร่ปรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนาป่าแดง (สายฟากทุ่ง 1 กพ.ถ.31-008) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนาป่าแดง (สายฟากทุ่ง 1 กพ.ถ.31-008) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านคุยบ้านโอง (สายคุยบ้านโอง ถึง เขตติดต่อตำบลถ้ำกระต่ายทอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านคุยบ้านโอง (สายคุยบ้านโอง ถึง เขตติดต่อตำบลถ้ำกระต่ายทอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านคุยป้อม (สายหลังวัดรัตนปทุม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านคุยป้อม (สายหลังวัดรัตนปทุม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ (บริเวณนานายณัฐศักดิ์) หมู่ที่ ๖ บ้านวังถ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ (บริเวณทดผู้ใหญ่ทาน)หมู่ที่ ๔ บ้านไร่ปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ (สายหนองทอง) หมู่ที่ ๔ บ้านไร่ปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ-๘๒๕๒ กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟไซเรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (นางสาวทรรศนีย์ สีทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (นางสาวธารีรัตน์ อินเมฆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
»» อ่านต่อ

นายก อบต.
ว่าง
ปลัด อบต.
นางสาวสมพร ขอนทอง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
https://www.symptoma.ro  
https://www.symptoma.ro  

 

มอบถุงยังชีพ จำนวน 97 ถุง ให้กับผู้อยู่กลุ่มเสี่ยงอยู่ในระหว่างกักตัว (โควิด-19) รับมอบถุงยังชีพ จากเหล่ากาดชาดจังหวัดกำแพงเพชร โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด การแข่งขันฟุตบอล 7 คน
กิจกรรม 5 ธันวาคม 2563 กิจกรรมวันปิยมหาราช พ.ศ.2563 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการป้องกันการทุจริต ระบบ Back Office
คู่มือประชาชน

ข้อบัญญัติตำบล

ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การลดขั้นตอน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   ประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
   การทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ระบบข้อมูลกลาง (INFO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สปสช.

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
   และประเมินผลของ อปท.

ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)

ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)

ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)

ระบบเลือกตั้ง (ELE)

ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)

ระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
   (LHR)

ระบบ E-Plan NACC

 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62110
โทรศัพท์ : 055-741600 , แฟกซ์ : 055-741600 E-mail : info@khuiban-aong.go.th
Copyrights © 2020 www.khuiban-aong.go.th All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำทำเว็บไซต์ เทศบาล / อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)